Shuklaambara Dharam Vishnum,
Shashi Varnam Chatur Bhujam,
Prasanna Vadanam Dhyaayet,
Sarva Vighna Upashaanthaye

 

Vinayaka 108 Astothram

Om Vinaayakaaya namah

Om Vignaraajaaya namah

Om Gaureeputhraaya namah

Om Ganeshwaraaya namah

Om Skandaa-grajaaya namah

Om Avyayaaya namah

Om Poothaaya namah

Om Dakshaa-dhyakhsyaaya namah

Om Dwija priyaaya namah

Om Agni-garBha-chChide namah

Om Indra- shri-pradaaya namah

Om Vanee-pradaaya namah

Om Sarva Siddhi-pradaayakaaya namah

Om Sharva-thanayaaya namah

Om Gauri tanoojaaya namah

Om Sharvariee-priyaaya namah

Om Sarvaathmakaaya namah

Om Srashti-karthre namah

Om Deva-anekaarchithaaya namah

Om Shivaaya namah

Om Shuddhaaya namah

Om Buddhi priyaaya namah

Om Shaanthaaya namah

Om Brahma-Chaarine namah

Om Gajaananaaya namah

Om Dwai-maathuraaya namah

Om Munishthuthyaaya namah

Om Bhaktha vigna vinaashanaaya namah

Om Eka danthaaya namah

Om Chathur-baahave namah

Om Shakthi-samyuthaaya namah

Om Chaturaaya namah

Om Lambodaraaya namah

Om Shoorpakaranaaya namah

Om Herambhaaya namah

Om Brahma Vidhutthamaaya namah

Om Kaalaaya namah

Om Grahapataye namah

Om Kaamine namah

Om Somsooryagniyochanaya namah

Om Paashaankushdharaaya namah

Om Chandaaya namah

Om Gunaateetaaya namah

Om Niranjanaaya namah

Om Akalmashaaya namah

Om Svayamsidhaya namah

Om Siddharchidha padhampujaya namah

Om Beejaapura palasakthaya namah

Om Avyaktaaya namah

Om Gadine namah

Om Varadaaya namah

Om Sashvataaya namah

Om Kretine namah

Om Vidvapriyaaya namah

Om Veetabhayaaya namah

Om Chakrine namah

Om Ikshuchapadhrite namah

Om Abjothphalakaraaya namah

Om Shridhaaya namah

Om Stutiharshataaya namah

Om Kalaadhbrithe namah

Om Jatine namah

Om Chandrachoodaaya namah

Om Amarey varaaya namah

Om Nagayagnopavitine namah

Om Shrikanthaaya namah

Om Ramaarchitapadaaya namah

Om Viteene namah

Om Sthoolkanthaaya namah

Om Trayeekartre namah

Om Samghoshpriyaaya namah

Om Purushotamaaya namah

Om Sthooltundaaya namah

Om Agraganyaaya namah

Om Gramanye namah

Om Ganapaaya namah

Om Shiraaya namah

Om Vridhidaaya namah

Om Subhgaaya namah

Om Shorraaya namah

Om Vageeshaaya namah

Om Siddhidaaya namah

Om Durvabhilvapriyaaya namah

Om Kantaaya namah

Om Paapahaarine namah

Om Samaahitaaya namah

Om Vakratundaaya namah

Om Shripradaaya namah

Om Soumyaaya namah

Om Bhaktakankshithdaaya namah

Om Achutaaya namah

Om Kevalaaya namah

Om Siddhaaya namah

Om Sachidanandavigrahaaya namah

Om Gyanine namah

Om Dhayaayutaaya namah

Om Dantaaya namah

Om Brahmadveshaya namah

Om Vivarchitaaya namah

Om Pramartadaityabhayadaaya namah

Om Vyaktamoortaye namah

Om Amoorthimatheye namah

Om Parvathishankarotsangakhe lnotsavalaainaaya namah

Om Samastajagadadhaaraaya namah

Om mooshakavaahanaaya namah

Om Hrishtya namah

Om Stutaaya namah

Om Prasanaatmane namah

Om Sarvasiddhipradaayakaaya namah

 

With Sai love from Sai brothers - 'saidevotees_worldnet'

HOME PAGE